این دوره به جهت تست کامل معلیمن طراحی شده است و با نقش معلم میتوان در آن فعالیت نمایند

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و موضوع ها  بر اساس درس دسته بندی میگردند

در این نوع کلاس بندی دانش آموزان و معلم یک درس در یک کلاس عضو شده و درس همان استاد به تنهایی تدریس میشود.

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و موضوع ها بر اساس نوع کار انجام شده دسته بندی میگردند